Úvodní strana Obecní úřad Projekty obce Vodovod a kanalizace Solopisky Vodovod a Kanalizace Solopisky - doplňující informace

Vodovod a Kanalizace Solopisky - doplňující informace

Email Tisk PDF

Oznamujeme, že termín pro předložení Smluv o smlouvě budoucí o připojení k vodovodní síti/kanalizaci (dále jen „Smlouva“) v Solopiskách byl prodloužen do pondělí 11. 4. 2016

Dále zveřejňujeme dodatečné informace k vodovodu a kanalizaci, které vzešly ze schůzky v hasičárně v Solopiskách.

Cena vodného a stočného v současné době v Třebotově


Vodné za m3 (1 000 litrů) 45,70 Kč         53 Kč s 15% DPH

Stočné za m3 (1 000 litrů) 33,70 Kč        39 Kč s 15% DPH

 1. Zvažte prosím důsledky nepřipojení při výstavbě sítí obcí z dotačního programu. Pokud se rozhodnete připojit svůj dům/chatu později, budete muset uhradit projekt na svou přípojku, vyřídit potřebná povolení, zaplatit poplatek obci, na vlastní náklady realizovat přípojku včetně výkopových prací. Bude také nutné zasáhnout kopáním do obecní vozovky pravděpodobně již zrekonstruované po výstavbě vodovodu/kanalizace. Upozorňujeme, že nebude možné 5 let zasáhnout do opravené komunikace. Současně budou důsledněji kontrolovány povinnosti majitelů nemovitostí týkající se nakládání s odpadními vodami.
 2. Upozorňujeme, že není možné do jednoho potrubí v domě pouštět obecní a zároveň studniční vodu, a to z důvodu nebezpečí kontaminace vody v obecním řadu vodou ze studny.
 3. Pokud bude vybudována kanalizace v Kale, bude se jednat o kanalizaci spádovou.
 4. Vysvětlivky k čl.I.bod 2. Smlouvy: 

  Oprávněný vybuduje na svůj náklad přípojku, tj potrubí od vodovodního řadu k vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku povinného, co nejblíže vodovodnímu řadu. Podrobnosti určí projektant ve spolupráci s Vámi, majiteli připojovaných nemovitostí. Obec má zájem o získání dotace (a spolufinancovat ji) v takovém rozsahu, aby mohla vybudovat i potrubí z šachty do vaší nemovitosti. Pokud se podaří získat dotaci „jen“ po vodoměrnou šachtu, bude potrubí z šachty do nemovitosti včetně potřebných zemních prací hradit Povinný.Vysvětlení k čl.I.bod 3. Smlouvy:

 5. Vysvětlení k čl.I.bod 3. Smlouvy:

  Závazek k připojení k předmětné nemovitosti k vodovodnímu řadu znamená, že Povinný vybuduje potrubí z vodoměrné šachty do budovy včetně potřebných zemních prací a vnitřní vodovod v budově na svůj náklad (dále jen „stavební připravenost“). Potrubí musí být zakopané v zemi v hloubce min.1 m. Potrubí nesmí být spojeno s jiným vodním zdrojem. Oprávněný – obec, zajistí projekt pro celou akci, povinní tedy nebudou muset zajišťovat žádnou projektovou dokumentaci. Pokud nebude oprávněný stavět přípojky až k domu, pro zájemce z řad Povinných zajistí realizaci stavební připravenosti za úhradu, v cenách vysoutěžených v zakázce na celou stavbu vodovodu, současně s realizací vodovodní přípojky. Jakmile budou tyto ceny známy (po veřejné soutěži) povinní s nimi budou seznámeni a budou se moci rozhodout, zda využijí této nabídky, nebo si stavbu zajistí jiným způsobem.

 6. Vysvětlivka k čl.I.bod 5. Smlouvy

  Tyto podmínky budou stejné jako pro ostatní odběratele provozovatele vodovodu.

 7. Vysvětlení k čl.IV.bod 1.

  V současné době by pro vás zřízení věcného břemene znamenalo zaplacení poplatku 1000,- Kč katastrálnímu úřadu, vyplnění formuláře na KN a jeho osobní odevzdání spolu s geometrickým zaměřením (zaměření plánuje zajistit obec) na KN. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene a návrh na vklad do katastru připraví Oprávněný.

 

Vysvětlivky se vztahují ke smlouvě o připojení k vodovodu, u smluv o připojení ke kanalizaci platí to stejné.

Ti, kteří se zavážou k sítím připojit, se skutečně fyzicky musí připojit. Pokud by k tomu nedošlo, ohrozilo by to plnění podmínek dotace a v tom případě by mohlo dojít i na vrácení dotace zpět poskytovateli. Ve chvíli, kdy jsou sítě vybudované může taková situace přivést obec až ke krachu.

Pokud jste nenašli odpovědi na vaše další dotazy, obraťte se prosím na Obecní úřad.