Úvodní strana Obecní úřad Zajímá Vás Dotace z rozpočtu obce Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Třebotov

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Třebotov

Email Tisk PDF

O dotaci z rozpočtu obce Třebotov může požádat fyzická i právnická osoba, jejíž činnost prokazatelně zasahuje území obce Třebotov či její obyvatele. Obec poskytuje dotaci zejména na podporu sportu, kultury, památkové péče, na sociální a zdravotní účely, volnočasové aktivity občanů a akce pořádané na podporu výchovy dětí a mládeže.

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Třebotov je nutné podat v písemné podobě na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách obce Třebotov nebo na obecním úřadě.
Termín pro podávání žádostí je stanoven do 31. října předchozího kalendářního roku.
Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou: výpis z veřejného rejstříku, položkový rozpočet.
Přidělení dotace v jednotlivém případě závisí na rozhodnutí zastupitelstva.
Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři do 30 pracovních dní po ukončení akce, nejpozději do data určeného ve smlouvě. Nevyčerpanou část dotace příslušného kalendářního roku je příjemce povinen vrátit poskytovateli do 30 dní po vyúčtování akce, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta.

Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 07/12/16 ze dne 03.11. 2016.

Formulář: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Třebotov

Formulář: Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu obce Třebotov