Úvodní strana Obecní úřad Zajímá Vás Povinné informace Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Email Tisk PDF

Struktura zveřejňovaných informací dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Žádost o poskytnutí informace - MIKAOdpověď - MIKA

Žádost o poskytnutí informace - CODESOdpověď - CODES

Žádost o poskytnutí informace - KrossOdpověď - Kross

Žádost o poskytnutí informace - REMAOdpověď - REMA

Žádost o poskytnutí informace - CMSOdpověď - CMS

Žádost o poskytnutí informace - ArnikaOdpověď - Arnika

Žádost o poskytnutí informace - AmbrošOdpověď - Ambroš

Žádost o poskytnutí informace - ISTAV, Odpověď - ISTAV

Odpověď na žádost o informace dle 106/1999 Sb. - 1/2014

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

1. Název

Obec Třebotov

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Obecní úřad http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/61/103-podrobny-kontakt

Zastupitelstvo obce http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/zajima-vas/zastupitelstvo

Výbor y a komise http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/zajima-vas/vybory

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Třebotov
Klidná 69
252 26 Třebotov

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Třebotov

Obecní úřad Třebotov
Klidná 69
252 26 Třebotov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad
Klidná 69
252 26 Třebotov

4.3. Úřední hodiny

Pondělí
8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00    
Středa 
8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00

4.4. Telefonní čísla

Telefon:   257 930 001  
Mobil: 725 021 481  

4.5. Čísla faxu

Fax: 257 930 014  

4.6. Adresa internetové stránky

www.obectrebotov.cz

4.7. Adresa e-podatelny

 

4.8. Další elektronické adresy

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu 126584339/0800

6. IČ

IČ 00 241 741

7. DIČ

 

8. Dokumenty

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska http://trebotov.imunis.cz/edeska/

Zápisy zastupitelstva http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/dokumenty-obce/zapisy-ze-zasedani-obecniho-zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/dokumenty-obce/obecne-zavazne-vyhlasky

8.2. Rozpočet

http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/zajima-vas/rozpocet

9. Žádosti o informace

Obecní úřad
Klidná 69
252 26 Třebotov

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

-       Ústně – v kanceláři úřadu

-       Písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

-       E-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

-       Telefonicky na čísle 257 930 001  

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Třebotov

Obecní úřad
Klidná 69
252 26 Třebotov

Úřední hodiny:

Pondělí
8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00    
Středa 
8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00

11. Opravné prostředky

Odvolání:

1)       Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání

2)       Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3)       Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

4)       Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

a)       který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla

b)       kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c)       kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

d)       který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

a)       doručení sdělení o již zveřejněné informaci

b)       doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)

c)       oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím

d)       uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody na řešení různých životních situací najdete na:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení zastupitelstva obce

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Třebotov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

15.1. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

 

16.1. Vzory licenčních smluv

 

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Třebotov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013